Paslaugos

 

MAITINIMAS. Lopšelyje-darželyje vaikus skaniai maitina neprivatizuotos valgyklos darbuotojos. Maistas nešildomas, kiekvieną dieną naujai gaminamas. Priešmokyklinių grupių ugdytiniai, socialinės paramos skyriaus sprendimu, maitinami nemokamai.

20 dienų valgiaraštis 1–3 metų vaikamsPDF logo

20 dienų valgiaraštis 1–3 m. vaikams su sumažintu pieno produktų kiekiuPDF logo

20 dienų valgiaraštis 1–3 m. vaikams be pieno produktų ir kiaušiniųPDF logo

20 dienų valgiaraštis 4-7 metų vaikamsPDF logo

20 dienų valgiaraštis 4–7 metų vaikams su sumažintu pieno produktų kiekiuPDF logo

20 dienų valgiaraštis 4-7 metų vaikams be pieno produktų ir kiaušinių PDF logo

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO TEIKIAMOS PASLAUGOS. Sveikatos priežiūros specialistė teikia pirmąją medicinos pagalbą vaikams ir bendruomenei. Dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais. Vykdo pirminę lėtinių infekcinių ir neinfekcinių ligų profilaktiką. Suteikia ugdytiniams žinių, kaip saugoti ir stiprinti sveikatą, moko suteikti pirmąją pagalbą. Ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas ir projektus. Prižiūri vaikų maitinimo organizavimą. Bendradarbiauja su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistais. Veda užsiėmimus sveikatos klausimais.

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMO GALIMYBĖS.  Specialiųjų poreikių vaikams pagal jų poreikį yra sudaromos individualios ugdymo programos. Pagalbą šiems vaikams teikia logopedas ir socialinis pedagogas.  Dirbant įprastiniai ugdymo(si) metodai ir būdai derinami su alternatyviais. Specialiųjų poreikių ugdytinių veiklą koordinuoja VGK.

SOCIALINĖ PAGALBA. Socialinę pagalbą teikia socialinė pedagogė Dovilė Tamašauskė. Individualiai ar grupėse konsultuoja vaikus, tėvus, pedagogus. Vertina ir padeda spęsti problemas, susijusias su ugdytinių socialinės adaptacijos, elgesio ir kitomis problemomis. Užsiėmimų ir renginių metu ugdo vaikų socialinius įgūdžius. Esant būtinybei, drauge su grupės auklėtoju, socialiniu darbuotoju lankosi ugdytinių namuose. Padeda tėvams ugdyti vaiką, suprasti jo socialinius  ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą. Bendradarbiauja su grupės auklėtojomis, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija. Palaiko ryšius su įvairiomis įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą, dalyvauja lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos veikloje.

 LOGOPEDINĖ PAGALBA.   Logopedinę pagalbą teikia vyr. logopedė Ginta Visockė, logopedė Dovilė Griciūtė ir logopedė Žydrūnė Karvelienė.

Logopedė:

  • įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
  • teikia korekcinę logopedinę pagalbą kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turintiems vaikams;
  • teikia metodinę pagalbą pedagogams, tėvams(globėjams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, numato specialiosios pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus bei galimybes, juos taiko;
  • dalyvauja įstaigos vaiko gerovės komisijos darbe;
  • bendradarbiauja su pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
  • taiko savo darbe logopedines naujoves.

 NEFORMALUS UGDYMAS. Nuo 2014-10-01, vyksta  neformalaus ugdymo užsiėmimai. Vaikučiai lanko šiuos užsiėmimus:

  •   Anglų kalbos – mokytoja Lina Maziliauskienė
  •   Dainavimo – mokytoja Dalia Dargienė
  •   Folkloro –  mokytoja Dalia Dargienė
  •   Sporto – mokytojas Mindaugas Krauza