Teisinė informacija

IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:

Privačių interesų deklaravimas

Darbuotojų pietų maitinimo tvarkos aprašas 2021 m.

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Dėl vaikų priėmimo į lopšelius-darželius tvarkos aprašas

Užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupėse lengvatų taikymo tvarkos aprašas

Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatai 2020 m.

 

Ikimokyklinis ugdymas -> Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Priešmokyklinis ugdymas -> Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS PRIEDAS

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika

Lietuvos higienos norma HN 75: 2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

LR sveikatos ministro įsakymas ir aprašas dėl maitinimo

Dienos-maitinimo-ir-užmokesčio-už-išlaikymą-ir-lengvatų-taikymo-tvarka

Uz-vaiku-islaikyma-istaigoje-atsiskaitymo-tvarka

Vaikų-apžiūros-dėl-asmens-higienos-pedikuliozės-ir-niežų-tvarka

Vaiku-kasdieninio-istaigos-lankymo-apskaitos-tvarka

Vaiku-pažangos-ir-pasiekimų-vertinimo-ugdymo-procese-tvarka

Tėvų-mokesčio-ikimokyklinio-ir-priešmokyklinio-ugdymo-grupėse-panaudojimo-ugdymo-inventoriaus-ir-priemonėms-įsigyti-tvarka

Darbuotojų-priedų-ir-priemokų-mokėjimo-tvarka

Ikimokyklinių-grupių-ugdytinių-priemimo-ir-komplektavimo-tvarka

Priešmokyklinių-grupių-ugdytinių-priemimo-ir-komplektavimo-tvarka

Istaigos-darbuotoju-veiksmu-vaikui-susirgus-ar-patyrus-trauma-istaigoje-ir-teisetu-vaiko-atstovu-informavimo-apie-istaigoje-patirta-trauma-ar-umiu-sveikatos-sutrikimu-tvarka

 

Istaigos-maitinimo-organizavimo-islaidu-ir-maisto-produktu-apskaitos-tvarka

 

ĮSTAIGOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS  DOKUMENTAI:

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI:

DĖL KLASIŲ IR GRUPIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS KELMĖS RAJONO MOKYKLOSE 2017–2018 MOKSLO METAIS NUSTATYMO

Nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigybių sąrašą, organizavimo tvarkos aprašas

Dėl mokesčio nustatymo Kelmės rajono ikimokyklinėse įstaigose ugdymo inventoriui ir priemonėms įsigyti

DĖL PRITARIMO IR LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI „KELMĖS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ MODERNIZACIJA“

DĖL MOKYTOJŲ IR KITŲ UGDYMO PROCESE DALYVAUJANČIŲ SPECIALISTŲ KELIONĖS Į DARBĄ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO