Teisinė informacija

IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Dėl vaikų priėmimo į lopšelius-darželius tvarkos aprašas

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS PRIEDAS

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika

Lietuvos higienos norma HN 75: 2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

LR sveikatos ministro įsakymas ir aprašas dėl maitinimo

Dienos-maitinimo-ir-užmokesčio-už-išlaikymą-ir-lengvatų-taikymo-tvarka

Uz-vaiku-islaikyma-istaigoje-atsiskaitymo-tvarka

Vaikų-apžiūros-dėl-asmens-higienos-pedikuliozės-ir-niežų-tvarka

Vaiku-kasdieninio-istaigos-lankymo-apskaitos-tvarka

Vaiku-pažangos-ir-pasiekimų-vertinimo-ugdymo-procese-tvarka

Tėvų-mokesčio-ikimokyklinio-ir-priešmokyklinio-ugdymo-grupėse-panaudojimo-ugdymo-inventoriaus-ir-priemonėms-įsigyti-tvarka

Darbuotojų-priedų-ir-priemokų-mokėjimo-tvarka

Ikimokyklinių-grupių-ugdytinių-priemimo-ir-komplektavimo-tvarka

Priešmokyklinių-grupių-ugdytinių-priemimo-ir-komplektavimo-tvarka

Istaigos-darbuotoju-veiksmu-vaikui-susirgus-ar-patyrus-trauma-istaigoje-ir-teisetu-vaiko-atstovu-informavimo-apie-istaigoje-patirta-trauma-ar-umiu-sveikatos-sutrikimu-tvarka

 

Istaigos-maitinimo-organizavimo-islaidu-ir-maisto-produktu-apskaitos-tvarka

 

ĮSTAIGOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS  DOKUMENTAI:

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI:

DĖL KLASIŲ IR GRUPIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS KELMĖS RAJONO MOKYKLOSE 2017–2018 MOKSLO METAIS NUSTATYMO

Nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Dėl mokesčio nustatymo Kelmės rajono ikimokyklinėse įstaigose ugdymo inventoriui ir priemonėms įsigyti

DĖL PRITARIMO IR LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI „KELMĖS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ MODERNIZACIJA“

DĖL MOKYTOJŲ IR KITŲ UGDYMO PROCESE DALYVAUJANČIŲ SPECIALISTŲ KELIONĖS Į DARBĄ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO